Психологически тренинги

Психологическият тренинг се определя като активна методика за въздействие, научаване на нови знания и подобряване взаимоотношенията между участниците, които имат общи цели, интереси, потребности и проблеми. Основната цел на психологическият тренинг е  подпомагане на хората, самоусъвършенстване и развитие на социалните им умения.

Tренингите са насочени към личностното и професионалното развитие и реализация. Разкриват изключителни възможности за оптимизиране на човешкия потенциал, усъвършенстване на работата в екип и справяне със стресовите фактори в динамично променяща се работна среда.

За нас тренингът е изключително специална форма, базирана на групова работа, динамика и преживяване. Всеки участник се включва пълноценно и участва активно в протичането му. Така той не само предава своя опит на другите, но и се поучава от знанията и уменията на останалите участници. Процесът на взаимовръзка, създаване на близост и сплотяване на участниците при протичането на тренинга е уникален и единствен по рода си. Той дава възможност за самоопознаване и е най-добрият начин за учене и усвояване модели на поведение чрез преживяване на случващото се.

Провежданите тренинги са с акцент към преживяванията на хората от съвместната им дейност в игрови условия, което дава възможност за развитие на личните качества, балансирано разпределяне и поемане на персонална отговорност и чувствителност на хората в екипа един към друг.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС?

 • Придобиване у участниците на нови знания и усвояване на важни методи, техники и стратегии, които са в основата на различни социални умения;
 • Възможност за личността да научи повече както за себе си, така и за останалите участници в тренинга;
 • Повишаване на екипността и уменията за работа в група;
 • Усъвършенстване на комуникативните умения и подобряване процеса на комуникация;
 • Изграждане у участниците на умения за управление на времето и приоритизиране на ежедневните задължения;
 • Развитие на творческите способности, иновативността и креативността;
 • Изграждане на умения за решаване на конфликти и управление на възникващите такива на работното място;
 • Повишаване на мотивацията за работа и желанието за добро представяне;
 • Развитие на емоционалната интелигентност на хората в екипа и техните взаимоотношения.

КОГА ВАШИЯТ ЕКИП СЕ НУЖДАЕ ОТ ТРЕНИНГ?

 • За подобряване и повишаване постигнатите резултатите от цялостната дейност на фирмата;
 • При възникване на вътрешно - организационни проблеми и конфликти, възпрепятстващи процеса на работа;
 • Когато екипът е голям и хората в него не се познават, за сплотяване на екипа;
 • При назначаване на нови служители или настъпване на други промени;
 • При започване на работа по нов проект или задача, стартиране на нова дейност или откриване на ново звено, нов отдел;
 • При приключване изпълнението на възложен проект или задача;
 • При наличие на текучество;
 • С цел повишаване мотивацията за работа на служителите и в знак на благодарност към тях.

КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯТ ТРЕНИНГ?

Психологическите тренинги са подходящи за провеждане на открито или закрито място, в зависимост от предпочитанията и потребностите, целта и продължителността, спецификата и броя на целевата група.

ВИДОВЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ ТРЕНИНГИ?

 • „Преодоляване стреса на работното място”
 • „Профилактика и справяне с бърнаут синдрома”
 • „Подобряване на комуникативните и презентационни умения”
 • ,,Умения за работа в екип и повишаване на екипната съвместимост”
 • „Методи и техники за решаване на конфликти на работното място” 
 • „Повишаване мотивацията за работа”
 • „Управление на времето”