Фактори, свързани със зависимостта от психоактивни вещества. Какво е важно да знаем?

„Фактори - зависимостта не е характерна само за по-долните в социо-икономическо отношение слоеве, въпреки че заболеваемостта сред тях е по-висока от общата. Има редица общи черти в поведението, характера, личността и емоционалната реактивност на зависимите. Зависимостта е многостранно обусловена и върху нея влияят различни фактори /не само личностови, но и фармакологични, неврофизиологични, фактори на микросоциалната среда – семейство, училище, неформална група, и на макросоциалната среда.” [Виле, Р., 5, с.93-94] Най-рисковата популация за употреба на ПАВ са подрастващите и младите хора. В този смисъл рисковите и защитни фактори имат важно значение още от най-ранна детска възраст. Например ако едно агресивно поведение при малко дете не бъде позитивно повлияно от родителите, определено може да доведе до подобно поведение, когато детето тръгне на училище. Това пък от своя страна може да предизвика различни наказания в училище, неуспехи в учебния процес, неприемане и избягване от голяма част от връстниците. В подкрепа на това ако се прилагат само санкции и наказания, може да се стигне до бягство от училище или дома, общуване с неформални групи, включително и такива с употреба на ПАВ. А влиянието на връстниците е много мощен фактор особено в периода на юношеството, когато започва формирането на приятелски групи и се отстоява независимостта от родителите. В този смисъл адекватната и навременна ранна интервенция би могла да помогне както за ограничаване на тези рискове, така и да промени пътя на развитие на детето. Някои рискови фактори са особено силни, но въпреки това e възможно да не окажат влияние върху употребата на ПАВ.

Например употребата на вещества в семейството (дори само алкохол и тютюн) определено е рисков фактор за детето. Но в среда от връстници, в която не се употребяват вещества и със строги правила по отношение на тях, вероятността за употреба на ПАВ от детето е значително по-малка.

 От друга страна присъствието на защитни фактори неминуемо може да намали въздействието на рисковите фактори.създаване на протективни фактори, социални и емоционални умения. В това отношение  би следвало да е фокусираме върху защитните фактори, така че те да имат превес над рисковите фактори.

Едни от най-важните постоянни рискови фактори са възрастта, пола и генетичната предразположеност. [Куценок, И, Дейч И, с. 37-39]

Много сериозен рисков фактор за употребата на ПАВ е лошият успех в училище, който може да бъде допълнително утежнен от негативния училищен климат, от ниските очаквания на учителите за постиженията на учениците, както и от липсата на ясна училищна политика по отношение на употребата на ПАВ. В този смисъл ролята на училището е сходна с тази на семейството – подкрепа, загриженост, реалистични очаквания, ясни стандарти и правила на поведение, ясна училищна политика по отношение на употребата на ПАВ. Обществените рискови фактори се свързват предимно с наличие и лесен достъп до ПАВ, бедност, безработица, толериране на продажбата на алкохол и цигари на малолетни лица, целенасочени рекламни послания в подкрепа на употребата на ПАВ.

Клиничен психолог

Радост Овагимян