Психологически консултации и психотерапия

Психологическото консултиране е съвкупност от междуличностни процедури, методи и направления за оказване на помощ на човека с цел разрешаване на налични проблеми и вземане на решения относно професионална кариера, брак, семейство, усъвършенстване на личността и междуличностните отношение. То започва с изследване и идентифициране процесите на мислене, чувстване и поведение, които вредят или са в разрез с интересите на клиента. В процеса на консултиране, психологът признава и приема човека като уникален и независим субект, който има право на самостоятелен избор по отношение на всички въпроси, отнасящи се до неговото житейско развитие.

От психологическо консултиране могат да се възползват:

 • Хора с дезадаптивно поведение, причинено от преживян стрес, напрежение или житейска криза;
 • Хора, нуждаещи се от помощ за вземане на решение относно даден проблем, конфликт;
 • Хора, които срещат трудности в междуличностните си взаимоотношения и взаимодействията със заобикалящия ги свят;
 • Хора, нуждаещи се от професионално мнение и/или съвет в дадена област;
 • Хора, преживели тежки емоционални проблеми и сътресения – следродилна депресия, катастрофа, продължителен престой в болнично заведение, загуба на близък, семейни конфликти, развод, страх от емоционална близост и др.
 • Деца с училищни проблеми в съответната възраст;
 • Семейства и двойки с нарушени или конфликтни взаимоотношения помежду си, със своите родители или деца;
 • Всеки, който са сблъсква с трудности, усеща безпокойство, страх или безсилие, прекалена раздразнителност, лошо настроение, апатия, безсъние и др.

Целите на психологическото консултиране зависят от индивидуалните потребности на клиента и въпреки това биха могли да се формулират няколко общи универсални цели, а именно:

 1. Подпомага се процеса на промяна на дезадаптивното поведение на клиента, което в даден етап от живота му и при неизбежни социални ограничения му пречи да изпитва удовлетворение и радост от живота, създава му дълготраен дискомфорт, породен от конфликти и проблеми;
 2. Осигуряване на ефективна и адекватна междуличностна помощ;
 3. Развиване у клиента на навици и умения за справяне и преодоляване на трудностите;
 4. Подкрепяне и стимулиране ефективното вземане на жизнено важни решения и житейски избор;
 5. Развиване на комуникативните умения на клиента и подобряване на междуличностните му взаимоотношения;
 6. Повишаване потенциала на личността и развиване на способности за контролиране на своите реакции и поемане на отговорност за тях;
 7. Промяна в мисловното, емоционалното и физическото поведение на клиента;
 8. Самопознание и усъвършенстване на вътрешния потенциал;
 9. Осигуряване на психическа и физическа независимост.

Психотерапията (от древногръцки: psyche – дъх, дух или душа; therapeia /therapeuin – лекувам, грижа се) най-общо казано, е прилагане на определени психологически техники за възстановяване на психичното равновесие на личността. Тя лекува ментални и емоционални проблеми с определени психологически подходи, обединявани в методологии от различните психотерапевтични школи.

Психотерапията е метод на работа с клиента, който цели да му се помогне да промени или отслаби действието на фактори, пречещи на житейската му ефективност. За осъществяването на тази цел се използва взаимодействието на психотерапевта и клиента. Кои методи ще се използват зависи от конкретния проблем, с който идва клиентът, както и от следваната от психотерапевта теория.

Психотерапия е общо понятие, което се използва за описание на процеса на лечение на психични разстройства и страдания чрез използването на словесни и психологически техники. По време на този процес обучен психотерапевт помага на клиента да се справи със специфични или общи проблеми, като например психично заболяване или източник на стрес. В зависимост от подхода, използван от терапевта, психотерапията може да включва широк спектър от техники и стратегии.

Психотерапия е общо понятие, което се използва за описание на процеса на лечение на психични разстройства и страдания чрез използването на словесни и психологически техники. По време на този процес обучен психотерапевт помага на клиента да се справи със специфични или общи проблеми, като например психично заболяване или източник на стрес. В зависимост от подхода, използван от терапевта, психотерапията може да включва широк спектър от техники и стратегии.