Тиймбилдинг и коучинг

Добрата работа в екип ще накара мечтите Ви да се сбъдват. Може би сте чували тази фраза безброй пъти, но какво означава тя за нас? Можете да преодолеете и най-големите препятствия, ако имате екип, който споделя общи цели и работи заедно.  Ние може да допринесем за:

Изграждане на ефективна позитивна комуникация.
Изграждане на стратегии за постигане на високи резултати.
Изграждане на среда за подкрепа и саморегулация.
Приоритизирайте и делегирайте  заедно с НАС!

КАКВА Е ИСТОРИЯТА НА КОУЧИНГА?

Коучинг (англ. Coaching) като метод за личностно и професионално развитие започва да се формира през 70-те години на ХХ век. В началото на 90-те години е въведен в бизнес мениджмънта и управлението на човешките ресурси. Основата му лежи в спортното треньорство, позитивната и организационна психология, във възможностите за постоянно и целенасочено развитие на човека.

КАКВО Е КОУЧИНГ?

Коучингът е високоефективен метод за професионално развитие на служителите на всички равнища в компании от различни сфери на съвременния бизнес. Водещият  - Коуч работи индивидуално като акцентът е върху реализацията потенциала на самия клиент от настоящето към бъдещето. Специфичното е, че на клиента не се дават готови решения, а му се помага, напътства се така, че той сам да ги открие. Изключително ценното на метода е, че стимулира клиента да открие и използва скрития си вътрешен потенциал за самостоятелно намиране на необходимите му отговори.

Коучингът не е насочен към даване на готови решения, а върху определяне и степенуване на целите в живота, разработване  и реализация на ефективни стратегии за достигането им.

Коучинг процесът протича под формата на лични срещи (сесии) между коуча и клиента. Те са с продължителност около един час и се провеждат веднъж или два пъти седмично, в зависимост от времевите възможности на клиента.

Първите стъпки в началото на коучинга са:

 • определяне на целите, които трябва да се постигнат чрез него,
 • обособяване на система за измерване на постигнатите резултати,
 • избор на ефективни пътища и начини за постигане заложените цели,
 • доуточняване на срока, за който ще се провеждат отделните коучинг сесии.

ВИДОВЕТЕ КОУЧИНГ ПРОГРАМИ, КОИТО РЕАЛИЗИРАМЕ СА:

*  Кариерен коучинг

В последно време се нарича още кариерно консултиране, включвайки в себе си: оценка за  професионални възможности, консултиране за кариерно планиране, избор на пътища за развитие, съпровождане в търсенето на подходяща работа.

* Бизнес коучинг

Насочен е към организациите с цел търсене и откриване на най ефективните пътища за достигане желаните от фирмата резултати. Работи се с ръководителите на отделните звена и с отделните служители на екипа.

* Лайф коучинг

Тази разновидност на коучинга предполага индивидуална работа с клиента, която има за цел подобряване на живота му във всички сфери - самооценка, взаимоотношения, личностен ръст, вписване в заобикалящата го среда, целеполагане, личностно развитие и усършенстване и др.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС?

 • Повишаване на собствената ефективност и тази на организацията – работодател;
 • Сваляне на поведенческите и ментални ограничения, които пречат за достигане на успех в живота и на работното място;
 • Създаване на нов модел на поведение и комуникация и използване на скритите до момента ресурси;
 • Осъзнаване на своите ценности и поставянето им в съответствие с професионалните и лични цели и желани резултати;
 • Достигане на жизнен баланс;
 • Изграждане на умения за изясняване на задачи, намиране на най-ефективния път за решаването им. Това се постига особено чрез бизнес - коучинга, когато се изисква да се намери оптимално решение на конкретна задача;
 • Изграждане на умения за реализиране на избор и вземане на решения. Коучингът способства за намиране на изход и помага всестранно и премерено да се видят всички възможни варианти за действие и избор на най – оптималният от тях.;
 • Създаване на нов, позитивен поглед за живота на клиента, за това което го обкръжава и ситуациите, в които попада;
 • Стимулиране на самообучението, намирането и получаването на необходимите знания.

КАКВО Е ТИЙМБИЛДИНГ?

Тиймбилдингът е процес благоприятстващ и позволяващ създаването и развитието на колективни ценности в една организация или фирма. Ценностите са както единство, така и взаимна зависимост и участие на всички служители в организацията. Те се изграждат и доразвиват чрез доказали се във времето методи, технологии и инструменти, даващи на хората възможност да си сътрудничат и извличат максимална полза от колективното познание. Благодарение на тях участниците кумулират способността си да работят в екип.

Тиймбилдингът е изключително важен фактор за всяка фирма и компания, чиято цел е да извлече и развие най-доброто от своите служители и екипи. Това е най – ефективният, най – мотивиращият, най – позитивният, най – динамичният, най – запомнящият се дълго във времето метод, за осигуряване на развитие, положителна комуникация, позитивна работна атмосфера, способност за сътрудничество между служителите в екипа и между отделните екипи в организацията.

ВИДОВЕТЕ ТИЙМБИЛДИНГ ПРОГРАМИ, КОИТО РЕАЛИЗИРАМЕ СА:

 • Тийм билдинг за повишаване на екипната съвместимост;
 • Тийм билдинг за решаване на конфликти;
 • Тийм билдинг за подобряване на комуникационния процес и повишаване на сплотеността на съществуващи екипи;
 • Тийм билдинг за новосформирани екипи;
 • Тийм билдинг за повишаване мотивацията за работа между членовете на екипа;
 • Тийм билдинг за изграждане на доверие;
 • Спортно – развлекателен Тийм билдинг;
 • Криейтив и артистичен Тийм билдинг;
 • Кулинарен Тийм билдинг;
 • Класически Тийм билдинг;
 • Релакс програми.

КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДА ТИЙМБИЛДИНГ?

Представените Тийм билдинг програмите са подходящи за провеждане на открито или закрито място, в зависимост от предпочитанията и потребностите, в зависимост от целта и продължителността на мероприятието, в зависимост от спецификата и броя на обучаваната целева група.

КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА ИМ?

За всеки клиент се изготвя индивидуален план – програма и дизайн в зависимост от желаната продължителност, броя участници и мястото за провеждане. В нея е поместено времево разпределение и тематично описание на включените в Тийм билдинг програмата модули.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС?

 • Повишаване на екипната ефективност, сплотеността, задружността между отделните членове на екипа, взаимовръзката и толерантността по между им.
 • Повишаване на мотивацията за работа и удовлетвореността от участието в работния процес;
 • Подобряване на комуникацията между участниците в обучението и усвояване на иновативни методи и техники за ефективна, навременна и целенасочена комуникация;
 • Усвояване на техники за интегриране на нови и стари служители;
 • Придобиване на умения и стратегии за решаване и управление на конфликтни ситуации;
 • Създаване на благоприятен, положителен работен климат и атмосфера на доверие, сътрудничество и уважение между служителите във фирмата;
 • Значително подобряване на организационната ефективност и конкурентоспособността на компанията – възложител;
 • Създаване на положителни спомени и незабравими емоционални преживявания за всички участници.